Verhuur vakantiechalet in Putten, voor mensen met een beperking

PRIVACYVERKLARING

Aangepaste Recreatie Putten  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Aangepaste Recreatie Putten is een diaconaal initiatief van de Hervormde Gemeente Andreaskerk te Putten.

Contactpersoon is H. Drost, Rimpelerweg 37  te Putten.
De heer H. Drost is de Functionaris Gegevensbescherming van Aangepaste Recreatie Putten. Hij is te bereiken via aangepasterecreatieputten@gmail.com 

Aangepaste Recreatie Putten verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de verhuur van een aangepast chalet en/of voor de verzending van Nieuwsbrieven. Deze gegevens worden uitsluitend door de betreffende personen aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op onze website kan uitsluitend een mailadres worden achtergelaten voor een abonnement op de Nieuwsbrief. Overige persoonsgegevens worden per e-mail of telefoon verstrekt om een reservering voor het chalet te doen.

Tot welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aangepaste Recreatie Putten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het opstellen en het versturen van huurcontracten
  • Verzenden van de Nieuwsbrief, wanneer u zich heeft aangemeld
  • Beheer en verdeling van werkzaamheden t.b.v. uw verblijf in ons chalet

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aangepaste Recreatie Putten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verstrekt. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden gedurende tot het einde van het jaar van boeking bewaard of zoveel langer als door de wetgever verlangd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aangepaste Recreatie Putten verstrekt uitsluitend gegevens aan Buitenplaats Putterheijde en vrijwilligers uitsluitend met het doel om uw verblijf in onze chalets goed te laten verlopen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Aangepaste Recreatie Putten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen of uw abonnement op de Nieuwsbrief stop te zetten.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aange-paste Recreatie Putten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aangepasterecreatieputten@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aangepaste Recreatie Putten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende web adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aangepaste Recreatie Putten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Aangepaste Recreatie Putten via aangepasterecreatieputten@gmail.com

Contact

Klik hier voor het
Contact formulier

 

Bellen
Henk Drost
0341-356511
info@aangepastchalet.nl

of bij geen gehoor :

Wilma van Beek,
06-30092384

 

 

Belangrijke adressen

Buitenplaats “Putterheijde”
Oude Prinsenweg 1
3881 PJ Putten
www.putterheijde.nl

 

Ligtrink 2wielers
Verhuur (elektrische) fietsen:
Garderenseweg 5
3882 AH Putten
www.ligtrink2wielers.nl  
0341-740020

 

VVV Putten
Kerkplein 15
3881 BH Putten
www.vvvputten.nl